Beleidsplan

Stichting Groev heeft als doel het organiseren van muziekonderwijs en muzikale activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking teneinde het bevorderen van de eigenwaarde, het welzijn, de sociale vaardigheden en de inclusie van de deelnemers.

Op deze pagina beschrijven wij in grote lijnen het beleidsplan voor 2022-2023.

Het hebben van een verstandelijke beperking kan er voor zorgen dat het deelnemen aan activiteiten, die heel normaal lijken, niet mogelijk is. Stichting Groev gelooft dat muziek een krachtig middel is om maatschappelijke betrokkenheid te realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar muziek kan meer betekenen dan een moment in de week deelnemen aan een activiteit buitenshuis. Samen met anderen musiceren biedt namelijk de kans om succeservaringen op te doen en daarmee te werken aan eigenwaarde. En ook samenwerken, presentatievaardigheden en sociale vaardigheden worden versterkt in het proces van samen muziek leren spelen. Dit zijn waardevolle vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid in wonen en werken. 

Stichting Groev biedt muziek op een didactisch passende wijze aan zodat er naast maatschappelijke doelen, ook muzikale doelen te behalen zijn. Op deze manier wil Stichting Groev waardevolle vrijetijdsbesteding bieden. 

Het startpunt
Stichting Groev is opgericht op 16 september 2020 en organiseert verschillende activiteiten op het raakvlak tussen zorg en muziekonderwijs. In hoofdlijnen zijn er de Groev Bands, Groev Workshops en Groev op School. De Groev Bands zijn groepen van 6 à 8 deelnemers die wekelijks samenkomen onder begeleiding van enthousiaste, muzikale en goed toegeruste begeleiders en docenten. Voor de Groev Bands opereert Stichting Groev op het raakvlak tussen muziekonderwijs en zorg (zoals beschreven in de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet). De deelnemers van de Groev Bands kunnen gebruiken maken van vervoer, eten samen en krijgen als groep een muziekles van één van de Groev docenten. Daarnaast werkt Stichting Groev samen met Stichting BONT in het organiseren van de wekelijkse Muziek Club op dinsdagmiddag. 

Met Groev op School wordt er in samenwerking met verschillende scholen in de regio muziekonderwijs georganiseerd voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Groev ontwikkelt materiaal dat didactisch geschikt is voor doelgroep. Alle docenten die werkzaam zijn voor Groev op School zijn thuis in het speciaal onderwijs krijgen van Groev de juiste bagage mee om aansprekend en uitdagend muziekonderwijs te verzorgen voor klassen in het (V)SO.

Met de Groev Workshops biedt Groev kortdurende programma’s aan in de muziekeducatie en vrijetijdsbesteding voor leerlingen in het speciaal onderwijs en/of cliënten/deelnemers van andersoortige organisaties. Hierbij valt te denken aan incidentele percussielessen, het schrijven en opnemen van een lied en de muzikale speeltuin van de BEATBOUWERS.

Wekelijks komen er zo’n 20 deelnemers naar Groev in Schiedam om samen muziek te maken, rijdt de Groev Bus zo’n 200 kilometer om muzikanten op te halen en thuis te brengen en zijn er drie docenten op pad om muziekonderwijs te verzorgen in het speciaal onderwijs.

De wereldwijde zorgen rond COVID-19 hebben invloed op de dagelijkse werkzaamheden van Stichting Groev. Alle activiteiten van Stichting Groev worden volgens de voorschriften van het RIVM en de adviezen van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vormgegeven. Wanneer de landelijke maatregelen worden aangescherpt en er geen fysieke activiteiten mogelijk zijn, streeft Stichting Groev ernaar online activiteiten te organiseren om het thuis zijn van de deelnemers leerzaam, aangenaam en leuk te maken. 

Visie & Missie

Visie
Stichting Groev vindt dat muziek voor iedereen is. Iedereen mag muziek luisteren, en iedereen mag muziek maken. Er is geen toffer gevoel dan samen met anderen muziek maken. Dan ben je als muzikant ergens onderdeel van, iets dat groter is dan jijzelf. Je voelt je vrolijk, je voelt je belangrijk en je voelt je trots. Zonder jouw bijdrage had deze muziek niet bestaan. 

Dat gevoel wil Groev voor iedereen mogelijk maken. Door met anderen samen te spelen voel je dat je bijzonder bent en dat je erbij hoort. Voor jongeren met een verstandelijke beperking is dit niet vanzelfsprekend. Door muziek toegankelijk en begrijpelijk te maken voor mensen met een verstandelijke beperking willen wij bijdragen aan het zelfbeeld en de eigenwaarde van de muzikant met een verstandelijke beperking. 

Stichting Groev wil door middel van wekelijkse groepen zorgen dat er verbinding mogelijk is tussen mensen met een verstandelijke beperking en de maatschappij. Het hebben van een verstandelijke beperking zorgt ervoor dat veel dingen niet vanzelfsprekend zijn. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen daarom niet bouwen op één of twee activiteiten, maar hebben meerdere momenten in de week nodig om zich betrokken te voelen en betrokken te blijven in de maatschappij. Lichtend voorbeeld hierin is de groep die net klaar is met de middelbare school maar nog moet wachten op een werk- of woonvoorziening. Wekelijks samen met anderen muziek maken zorgt voor het nodige sociaal contact, maar draagt ook bij aan de vaardigheden die nodig zijn in een werk- of woonsituatie. 

Misie
Stichting Groev wil door samen muziek te maken bijdragen aan het welzijn en de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen wij in de basis door wekelijks in verschillende groepen samen te komen om muziek te leren en muziek te maken. Om deze groepen op een, voor alle betrokkenen (deelnemers, ouders, school & woonvoorziening), prettig en duurzame wijze te organiseren, organiseert Stichting Groev dagdeelvullende programma’s. In deze groepen komen muziekliefhebbers met een verstandelijke beperking samen om met elkaar op te trekken, muziek te maken en met elkaar op stap te gaan. 

Met de structurele groepen wil Stichting Groev graag naar buiten treden door bijvoorbeeld op te treden. Stichting Groev wil talent stimuleren en werken aan positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking. Het kunnen laten zien van talent door middel van een optreden heeft op de deelnemers een bijzonder positieve invloed. 

Doelstelling, strategie & activiteiten

Aan het einde van dit schooljaar (2022-2023) heeft Stichting Groev:

 • Vier structurele groepsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking met elk minstens zes deelnemers. 
 • Door cursussen en certificering relevante kennis omtrent de zorg voor de doelgroep in huis, of binnen handbereik. 
 • Een stap gemaakt in de professionalisering van de organisatie door ondermeer de administratie uit te besteden, de vacature voor een extra begeleider in te vullen en een cliëntenraad, alsmede een klachtencommissie op te tuigen.
 • Goed contact met de verschillende VSO scholen in de regio Rotterdam als schakel tussen Groev en de deelnemers.
 • Goed contact met (zorg)instellingen in de regio om zo samenwerking aan te gaan en kennis te delen alsmede het werven van deelnemers.
 • Een nieuwe locatie met een eigen lesruimte, waar ook intake & evaluatiegesprekken gevoerd kunnen worden.

Activiteiten
Alle activiteiten van Stichting Groev dragen bij aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sociale en muzikale doelen. De sociale doelen zijn talentontwikkeling, ontwikkelen van eigenwaarde, oefenen van sociale vaardigheden, bijdragen aan zelfstandigheid, meedoen in de maatschappij en het verkrijgen van succeservaringen. De muzikale doelen zijn algemene muzikale vorming, verkrijgen van instrumentale vaardigheden, het kunnen samen musiceren en podiumpresentatie. In iedere activiteit van Stichting Groev wordt er actief aan deze doelen gewerkt. 

Groev Birds
Groev Birds is een naschoolse groepsactiviteit op woensdagmiddag van 13:30 – 17:00 uur. Leerlingen met een verstandelijke beperking in het VSO komen na schooltijd samen in de Groev Studio om muziek te leren maken. De activiteit bestaat naast een muzikaal onderdeel uit alledaagse activiteiten ondernemen zoals lunchen, een spel spelen of een excursie doen.  

Groev Boogie Band
De Groev Boogie Band is een muzikale groepsactiviteit voor mensen met een verstandelijke beperking tussen de 18 en 35 jaar oud op donderdagavond van 17:00 – 21:00 uur. Tijdens deze avond wordt de deelnemers uitgebreid de mogelijkheid geboden zich te verdiepen in instrumenten en het samen muziek maken te beoefenen. Met de Groev Boogie Band wil Stichting Groev er actief op uit om op te treden om bij te kunnen dragen aan de talentontplooiing en eigenwaarde van de deelnemers, alsmede positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking. Voor de Groev Boogie Band worden er excursies in een muzikaal thema georganiseerd.

De Muziek Club (met Stichting BONT)
De Muziek Club is een bijzondere samenwerking met Stichting Bont. Een vaste groep van acht jongeren en hun begeleiders komt wekelijks naar de Groev Studio, waar zij een groepsles muziek volgen aan de hand van verschillende thema’s. 

Groev op School

Met Groev op School wordt er in samenwerking met verschillende scholen in de regio muziekonderwijs georganiseerd voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Groev ontwikkelt materiaal dat didactisch geschikt is voor doelgroep. Alle docenten die werkzaam zijn voor Groev op School zijn thuis in het speciaal onderwijs krijgen van Groev de juiste bagage mee om aansprekend en uitdagend muziekonderwijs te verzorgen voor klassen in het (V)SO.

Groev workshops
Stichting Groev heeft een workshopaanbod voor VSO’s en zorginstellingen. Tijdens een workshop staat samen muziek maken centraal. Een workshop wordt op maat gemaakt en eenmalig of als serie afgenomen.

Organisatie

Stichting Groev is opgericht in de zomer van 2020. Stichting Groev vindt de kwaliteit van het muziekonderwijs belangrijk en werkt daarom met professionele muziekdocenten. Stichting Groev heeft drie muziekdocenten in dienst die wekelijks les geven aan de verschillende groepen. Momenteel staat er een vacature open voor een begeleider t.b.v. de Groev Bands.

Financien
De activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van Stichting Groev worden gefinancierd vanuit de volgende inkomsten:

 • Persoons Gebonden Budget van de deelnemers
 • Jaarlijkse eigen bijdrage van de deelnemers
 • Fondsen
 • Donaties

Stichting Groev heeft verschillende structurele uitgaven zoals:

 • Personeel (muziekdocenten & begeleiders)
 • Vervoer 
 • Huur lesruimten
 • Uitgaven voor activiteiten zoals boodschappen & uitstapjes
 • Onderhoud aan instrumenten
 • Organisatiekosten

Stichting Groev wil in de toekomst investeren in:

 • Muziek instrumenten
 • Inrichting ten behoeve van de lesruimte
 • Een auto 

Beloningsbeleid
Alle medewerkers zijn in dienst bij Stichting Groev. Medewerkers krijgen een marktconform salaris op basis van ervaring voor de uren die zij begeleiden en lesgeven. Voor het salaris en de arbeidsvoorwaarden wordt gekeken naar de CAO Cultuur Educatie. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor bestuurlijke taken.

Verantwoording

Bestuur
Voorzitter: L. Westra
Secretaris: T. Mijnster 
Penningmeester: A.V. van Driel

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd 
Onkostenvergoeding bestuur: ja
Ontvangt het bestuur vacatiegeld: nee

Verklaring onkostenvergoeding:
Bestuurders ontvangen een vergoeding voor de kosten die zij redelijkerwijs gemaakt hebben, zoals bedragen die zij voorgeschoten hebben. Kilometers die gemaakt zijn voor activiteiten ten behoeve van de doelstelling van Stichting Groev worden vergoed met €0,19 cent per kilometer. 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.